نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 13 اسفند 1391 بازدید: 5875
پرینت

 

 

 

تشخيص صلاحيت

ماده 8 – معيارهاي تشخيص صلاحيت پيمانكاران عبارت است از :

الف – ارزشيابي

ب – تخصص و تجربه

پ – توان مالي

 

ماده 9 – امتياز صلاحيت (S) براساس رابطه (1) محاسبه و تعيين مي گردد:

رابطه (1):                                                                   S=Ce (0.3E+0.5P)

كه در آن :

Ce = ضريب ارزشيابي

E= امتياز تخصص و تجربه

P = امتياز توان مالي

ماده 10 – ضريب ارزشيابي( ( Ce عددي است كه براساس رويه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشيابي تعيين مي گردد. در نخستين دوره تشخيص صلاحيت و نيز تا زماني كه دستورالعمل ابلاغ نشده ضريب ارزشيابي برابر يك منظور مي شود.

تبصره : دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 11- امتياز تخصص و تجربه (E) براساس رابطه (2) محاسبه و تعيين مي گردد:

رابطه (2) :                                   E=Ep+Ew+Ec

كه در آن :

Ep = امتياز مديران و كاركنان

Ew = امتياز كارهاي انجام شده

Ec = امتياز تداوم فعاليت پيمانكار

ماده 12 – امتياز مديران و كاركنان (EP) براساس رابطه (3) محاسبه و تعيين مي گردد.

رابطه (3):

     J=1

 J=1     EP=∑N (mi+hi.fi)

كه در آن :

Mi= امتياز تحصيلات

Hi= ضريب تجربه براي هيئت مديره و مديرعامل 20 و براي كاركنان 10

Fi= تجربه سنواتي

N= تعداد كاركنان

الف – mi= از جدول زير محاسبه مي گردد:

سطح تحصيلات

رشته زمينه

رشته مرتبط

رشته غير مرتبط

كارشناسي

250

125

80

كارشناسي ارشد

275

135

90

دكتري

300

150

100

ب – fi مدت فعاليت در رشته مربوطه ،‌مستند به اسناد بيمه حداكثر 15 و n حداكثر 15 مي باشد.

پ – امتياز تحصيلات به استناد مدارك آموزشي معتبر تصديق مي گردد. مدارك اشخاص خارجي از سوي نهادهاي صاحب صلاحيت در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در غير اينصورت از سوي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان بررسي و تصديق مي گردد.

ت – دارا بودن تحصيلات دانشگاهي (حداقل ليسانس ) براي واحدهاي شخص حقيقي ، مديرعامل و حداقل دو سوم اعضاي هيئت مديره شركتهاي الزامي است. امتياز هريك از مديران و كاركنان تنها در يك شركت لحاظ خواهد شد.

ث- فهرست رشته هاي دانشگاهي به تفكيك زمينه ، مرتبط و غير مرتبط در هريك از رشته هاي پيمانكاري در پيوست شماره (2) آمده است. تعيين زمينه و ارتباط ديگر رشته هايي كه نام آنها در پيوست (2) نيامده است و يا تغيير در محتواي رشته هاي دانشگاهي و ايجاد رشته هاي جديد ،‌بنا به پيشنهاد دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و تصويب كميته فني تشخيص صلاحيت فهرست مذكور اصلاح مي گردد.

ج – در مورد اعطاي صلاحيت به واحدهاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده موجود، براي مديران فعلي آنان به شرط دارا بودن تجربه مفيد و موثر ،‌شرط دارا بودن تحصيلات دانشگاهي الزامي نيست، محاسبه امتياز رابطه (3) با در نظر گرفته mi براي فوق ديپلم به ترتيب 200 و 150 و 100 و hi به ازاي هر سال 10 امتياز محاسبه مي گردد.

ماده 13- امتياز مبالغ كارهاي انجام شده (ew) در 15 سال گذشته براساس رابطه (4) محاسبه و تعيين مي گردد.

 رابطه (4(

كه در آن :

N= تعداد پروژه هاي انجام شده و در دست انجام پيمانكار در 15 سال گذشته در همان رشته

PK = هزينه تمام شده يا آخرين وضعيت تاييد شده پروژه K برحسب ميليون ريال

YC = سال جاري

YS = سال آغاز پروژه K

YF = سال خاتمه پروژه K

تبصره : در مورد كارهاي بدون مصالح PK با ضريب 3 محاسبه مي شود.

ماده 14 –

امتياز تجربه و تداوم فعاليت پيمانكار (EC) براساس دوره تداوم فعاليت پيمانكاري به عنوان نسبتي از مبالغ كارهاي انجام شده براساس رابطه (5) محاسبه و تعيين مي گردد:

رابطه (5) : EC=0.01.1.EW

كه در آن :

P1 = گردش مالي بر حسب ميليون ريال

PC = توان مالي جاري (تقاضل داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري ) بر حسب ميليون ريال .

P1 = توان مالي بلند مدت (تقاضل داراييهاي بلند مدت و بدهيهاي بلند مدت ) بر حسب ميليون ريال

تبصره – گردش مالي – توان مالي جاري و توان مالي بلند مدت به ميليون ريال براساس آخرين اظهار نامه مالياتي تعيين مي گردد.

ماده 16 – دستورالعمل تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي در امور پيمانكاري براساس مباني و معيارهاي اين آيين نامه و با توجه به ويژگيهاي پيمانكاران حقيقي از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد.

 

فصل چهارم : ضوابط و نظامات

ماده 17 – كميته فني تشخيص صلاحيت متشكل از اعضاي زير خواهد بود:

الف – مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان (رييس كميته )

ب – مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي طرحهاي سازمان

پ – يك نفر كارشناس مستقل واجد صلاحيتهاي فني و حقوقي ، به تشخيص و انتخاب معاون امور فني سازمان

ت – نماينده انجمن صنفي پيمانكاري ذيربط

ث – نماينده دستگاه اجرايي ذيربط

تصميمات اين كميته با اكثريت آراء تصويب مي شود.

ماده 18 – وظايف كميته فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي باشد:

الف – تصويب جداول و تغييرات آنها فرمها و رويه هاي اجرايي آيين نامه حاضر

ب – تصويب شرايط اختصاصي

پ- ساير وظايفي كه براساس اين آيين نامه و آيين نامه اجرايي كار به پيمانكاران بر عهده كميته فني تشخيص صلاحيت گذاشته شده است.

ماده 19 – پيمانكاران موضوع اين آيين نامه براي احراز صلاحيت بايد واجد شرايط عمومي زير باشند:

الف – نداشتن ممنوعيتهاي مقرر در اصول (49 ) و (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ب – نداشتن ممنوعيت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337

پ – نداشتن محروميت يا محكوميت موثر در كارهاي پيمانكاري

ت – دارا بودن صلاحيت و امتيازهاي لازم براساس اين آيين نامه

ث – نداشتن ممنوعيت از اعطاي صلاحيت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشيابي پيمانكاران.

ماده 20 – شرايط اختصاصي ، تعيين كننده حداقلهاي مورد نياز براي دريافت گواهينامه پيمانكاري است.

تبصره : پارامترهاي شرايط اختصاصي با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طي دستورالعملي كه حاوي حداقلهاي مورد نياز به پيوست شماره (1) باشد تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 21 – پيمانكاران نوع اول در پايه هاي سه ، چهار وپنج ، براساس مفاد اين آيين نامه توسط سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها،‌ به عنوان پيمانكاران استاني و ساير پيمانكاران توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده 22- ظرفيت ، تعيين كننده حداكثر تعداد و مبلغ كار مجاز در هر رشته و پايه پيمانكاري مي باشد.

ماده 23 – پيمانكاران نوع سوم ، پيمانكاران موضوع بند (پ ) ماده (3) به صورت موردي تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده 24 – در آبان ماه هر سال فهرست پيمانكاران صلاحيت دار كه در آن اطلاعات مربوط به تاريخ صدور گواهينامه ، امتيازات ، ظرفيت ، پايه و رشته كار پيمانكاران درج شده باشد، منتشر مي شود.

ماده 25 – در صورتي كه اطلاعات تنظيم شده براي تشخيص صلاحيت نادرست و يا اسناد ارايه شده تقلبي و جعلي باشد، شركت و مديران آن به تشخيص دفتر امور مشاوران و پيمانكاران يا سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها از يك تا سه سال از تشخيص صلاحيت محروم مي گردند.

تبصره :

تجديد نظر در محروميت ياد شده ، كه از سوي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها اعمال شده باشد، بر عهده دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و در ساير موارد بر عهده كميته فني تشخيص صلاحيت ميباشد.

ماده 26 – اعتبار گواهينامه هاي پيمانكاري چهار سال و طبق اصول و مقررات اين ايين نامه ، با رعايت ضوابط دستورالعمل ارزشيابي ،‌به هنگام مي گردد.

ماده 27 – وفق نامه شماره 7348/11 مورخ 23/3/84 اصلاح گرديد:

ماده 27 اصلاحي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است شيوه نامه بكارگيري تشكلهاي فسخي و تخصصي درجهت تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده28 – با تصويب اين آيين نامه ،‌تصويب نامه شماره 77054/ت 778 مورخ 24/8/1368 و ساير آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن ملغي مي گردد.

ماده 29 – شركتهاي تشخيص صلاحيت شده براساس آيين نامه ها و دستورالعلمهاي ملغي شده از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ، حداكثر يك سال فرصت دارند تا وضعيت خودرا با شرايط آن تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت نمايند.

 

 

 

 

 

 

ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت مختلط غیر سهامی ،  اسم شرکت مختلط غیر سهامی، ثبت شرکت ،  حسابرسی ، تقسیم سود رتبه بندی ، طرح اصلاحی آیین نامه ،ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها،ثبت شرکتها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت ، امور ثبت، ثبت شرکت ، رتبه بندی ، رتبه بندی شرکت ها ،شرکت ثبت بین الملل, ثبت شرکت, ثبت علامت تجاری, رتبه شرکت , کارت بازرگانی, ثبت شرکت ها، ثبت شرکت ها، ،ثبت شرکت, ثبت شرکت ها در کرج , ثبت شرکتها, روش معافیت مالی ,تامین نیروی مهندسی, روش معافیت مالی، ثبت شرکت در کرج , تامین نیروی مهندسی ، ثبت شرکت ها ، ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، اساسنامه شرکت ها ، اساسنامه شرکتها ،اساسنامه ی شرکت ها ، اساسنامه شرکت ها،  ثبت علامت تجاری,  ثبت شرکت  ، ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها، ثبت شرکت در کرج ، ثبت ، امور ثبت، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها در کرج ، رتبه بندی  ، رتبه بندی ، رتبه بندی شرکت ها , ثبت شرکت, ثبت علامت تجاری, علامت تجاری ، نشان تجاری ، برند ، ثبت لوگو ، ثبت علامت و تمدید ثبت،مشاوره حقوقی و ثبتی ، تدوین طرح توجیهی ، ثبت شرکت، ثبت بین الملل، ثبت برند، ثبت برند در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکتها در کرج، ثبت شرکت ها در کرج، ثبت علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری در کرج اخذ جواز صنعتی در کرج ، اخذ جواز تاسیس در کرج ، طرح توجیهی در کرج ، تنظیم پرسشنامه صنایع در کرج ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی در کرج ،اخذ کد اقتصادی در کرج ، تشکیل پرونده مالیاتی در کرج ، طرح صنعتی در کرج ، ثبت اختراع در کرج ، رتبه بندی در کرج ، اخذ رتبه پیمانکاری در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ثبت شرکت مسئولیت محدود،ثبت شرکت  سهامی خاص