ثبت موسسه زبان

فصل اوّل: تعريف
ماده 1 –آموزشگاه‌هاي آزاد هنري كه در اين مصوّبه «آموزشگاه» ناميده مي‌شود به مكاني اطلاق مي‌شود كه به منظور تربيت و آموزش هنرجويان علاقه مند به يكي از رشته‌هاي (تجسّمي و خوشنويسي، موسيقي، هنرهاي نمايشي و هنرهاي سنّتي) براي اشاعه فرهنگ و هنر، بر اساس ضوابط و شئون اسلامي و با رعايت اين ضوابط توسط افراد حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌گردد. رعايت اصول سياست فرهنگي كشور (ابلاغيه شماره 2014/دش مورّخ 2/6/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در كليه سطوح و مراحل فعاليّت آموزشگاه‌ها الزامي است.
تبصره 1: هر آموزشگاه تنها در يك رشته هنري مي‌تواند فعاليّت نمايد.
تبصره 2: مؤسسات چندمنظوره بايد براي آموزش هركدام از رشته‌هاي هنري، مجوّز جداگانه اخذ نمايند.
فصل دوّم: اركان آموزشگاه
اركان آموزشگاه شامل مؤسس يا هيأت مؤسس و مديرمسؤل به شرح ذيل خواهد بود:
ماده 2 – مؤسس:
شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي (مؤسسات فرهنگي هنري) هستند كه با سرمايه‌گذاري و طي مراحل ذكرشده در اين مصوّبه، اجازه تأسيس مؤسسات يا آموزشگاه‌هاي هنري را دريافت مي‌كنند.
ماده 3- مؤسس و يا مؤسسين بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:
1-تابعيّت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2-اعتقاد به مباني دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3-اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4-برخورداري از حُسن شهرت و نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر.
5-داشتن برگه پايان‌خدمت يا معافيّت دائم از خدمت نظام‌وظيفه (براي آقايان).
6-متأهل يا داشتن حداقل 30 سال سن.
تبصره: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مي‌بايد براي مجوّز فعاليت آموزش‌هاي هنري، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضاي صدور پروانه نمايند.
ماده 4- وظايف و مسؤليت‌هاي مؤسس و يا هيأت مؤسس:
1-درخواست صدور اجازه تأسيس آموزشگاه به اداره كل استان و تحويل مدارك لازم.
2-ارائه مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، فني، بهداشتي، آموزشي و تجهيزات و وسايل لازم مورد تأييد شوراي فني استان باشد.
3-معرّفي مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط براي تصويب به شوراي فني استان.
تبصره: در صورت عزل، استعفا يا فوت مديرمسؤل، بايد حداكثر ظرف مدت يك‌ماه، مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط به شوراي فني استان معرّفي شوند.
ماده 5 ـ مديرمسؤل به پيشنهاد مؤسس و يا هيأت مؤسس و تأييد شوراي فني استان مشغول به
كار مي‌‌شود. مديرمسؤل علاوه بر دارا بودن كليه‌ شرايط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) بايد واجد يكي از شرايط اختصاصي ذيل باشد:
1-داشتن تحصيلات (كارشناسي يا بالاتر) در يكي از رشته‌هاي هنري، حسب نوع فعاليّت آموزشگاه.
2-دارا بودن يكي از درجات 1، 2 و 3 هنري در رشته مربوطه از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور.
3-دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران براي آموزشگاه‌هاي آزاد خوشنويسي و دو سال سابقه آموزش هنري به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن زمينه.
4-دارا بودن مدرك فوق‌ديپلم در يكي از رشته‌هاي هنري حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنر به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( در استان‌هاي كشور، به غيراز استان تهران).
5- دارا بودن صلاحيت‌هاي لازم تجربي براي هنرمندان فاقد مدرك، به تشخيص شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري.
تبصره 1: مديران مسؤل و جانشينان آن‌ها در آموزشگاه‌هاي مخصوص آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشگاه‌هاي مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
تبصره 2: فعاليت آموزشگاه‌ها بايد منحصراً در زمينه آقايان و يا خانم‌ها باشد.
ماده 6- وظايف مديرمسؤل:
1-نظارت و مراقبت در رعايت اصول و موازين اسلامي ـ فرهنگي در جريان كلّي كار و محيط آموزشگاه.
2-اجراي كليه مقرّرات و بخشنامه‌هاي ابلاغ‌شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
3-حضور مرتب در آموزشگاه.
4-حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسي، ثبت‌نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه و ارائه آن‌ها به مسؤلين و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5-ارسال آمار هنرجويان ثبت‌نام‌شده هر دوره آموزشي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
تبصره: در غياب مديرمسؤل، كليه وظايف وي برعهده جانشين وي مي‌باشد. جانشين مديرمسؤل بايد همان شرايط مديرمسؤل را داشته باشد.
فصل سوّم: شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري
ماده 7- به منظور دستيابي به اهداف زير، شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود:
1-رسيدگي و نظارت بر عملكرد آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در سراسر كشور.
2-ايجاد هماهنگي لازم در كار شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها در سراسر كشور.
3-رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها.
ماده 8- اعضاي شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري عبارتند از:
الف) معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس شورا).
ب) مديركل دفتر آموزش و توسعه فعاليّت‌هاي هنري.
پ) نماينده فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران.
ت) كارشناس مسايل ديني با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ث) سه نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
تبصره 1: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌هاي هنري (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا انتخاب خواهند شد.
تبصره 2: آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان ظرف مدّت 20 روز قابل اعتراض در شوراي مركزي نظارت است.
تبصره 3: رأي شوراي مركزي نظارت، قطعي و لازم‌الاجرا است و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي آن هستند.
ماده 9 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها براي رسيدگي و نظارت عمومي بر عملكرد آموزشگاه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌شوند:
1-مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به عنوان رئيس شورا.
2-رئيس اداره هنري اداره كل استان.
3-كارشناس مسايل ديني با انتخاب مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
4-دو نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
تبصره: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌‌هاي هنر (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا دعوت مي‌شوند.
ماده 10 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان با رأي اكثريّت اعضا قابل اجرا بوده و از طريق مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ابلاغ مي‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان، قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 11 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها نبايد مغاير با مفاد اين ضوابط و ساير مقرّرات جاري كشور باشد.
ماده 12 ـ وظايف و اختيارات شوراي رسيدگي و نظارت استان:
1-بررسي و تأييد صلاحيّت هيأت مؤسس، مديرمسؤل و جانشين مديرمسؤل.
2-نظارت بر عملكرد و برنامه‌هاي آموزش هنري آموزشگاه‌هاي استان بر اساس ضوابط ابلاغي.
3-تصويب نام آموزشگاه.
4-اتخاذ تصميم نسبت به صدور يا لغو اجازه تأسيس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعيين‌شده.
تبصره: صدور مجوّز فعاليّت آموزشگاه‌هاي آزاد موسيقي پس از اعلام شوراي رسيدگي و نظارت استان و تأييد شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري انجام خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت
ماده 13 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان بر فعاليّت‌هاي آموزشگاه‌هاي استان نظارت خواهند داشت.
فصل پنجم: تخلّفات
ماده 14 ـ اقدامات زير متناسب با ميزان تخلّف با توجه به محتويات پرونده و گزارش‌هاي واصله پس از بررسي و تأييد و تصويب شوراي فني استان توسط ادارات كل اعمال و سوابق در پرونده درج و بايگاني خواهد شد:
1-تذكّر شفاهي.
2-تذكّر كتبي.
3-اخطار كتبي.
4-توبيخ كتبي.
5-تعطيل موقّت آموزشگاه از 3 ماه تا يك‌سال.
6-بركنار ساختن موقّت يا دائم مديرمسؤل.
7-لغو اجازه تأسيس و تعطيل دائم آموزشگاه و در صورت لزوم معرّفي متخلّف به مراجع ذي‌صلاح.
ماده 15 ـ مواردي كه مجوّز آموزشگاه را لغو خواهد كرد:
1-تخلّفات اخلاقي چون رواج بي‌بند و باري، ترويج فرهنگ مبتذل از طريق آثار مبتذل و …
2-انتقال يا واگذاري آموزشگاه به غير، يا تغيير اعضاي هيأت مؤسس بدون موافقت شوراي فني استان.
3-به‌كارگيري كساني كه ردّصلاحيّت شده‌اند.
4-انجام تخلّفات مالي با تأييد شوراي فني استان و يا شوراي مركزي نظارت.
5-تشكيل كلاس‌هاي مختلط.
تبصره: تشكيل كلاس‌هاي مختلط در برخي از زمينه‌ها نيازمند داشتن اجازه‌نامه رسمي از شوراي مركزي يا شوراي نظارت و رسيدگي استان‌ها است.
6-تشكيل هرنوع كلاس به‌جز آن‌چه در متن اجازه‌نامه تأسيس قيد شده است.
تبصره: شوراي فني استان مي‌تواند درمورد برخي از تخلّفات فوق‌الذّكر، به مؤسس يا هيأت مؤسس اخطار و در صورت عدم توجّه، مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نمايد.
7- عدم رعايت اصول سياست فرهنگي كشور، با تأييد شوراي مركزي يا فني استان.
فصل ششم: مقرّرات عمومي
ماده 16 ـ آموزشگاه بايد از مكان و ساختمان مناسب برخوردار بوده و نبايد فعاليّت آن مخلّ آسايش عمومي باشد.
ماده 17 ـ اجازه تأسيس آموزشگاه‌هايي كه حداكثر پس از 6 ماه از تاريخ صدور، داير نشده و يا فعاليّت خود را كتباً به اطلاع اداره كل ارشاد نرسانده باشند لغو خواهد شد.
ماده 18 ـ اجازه تأسيس آموزشگاه و يا عضويت در هيأت مؤسس، قابل واگذاري و يا انتقال به غير نيست.
ماده 19 ـ در صورت فوت يا استعفا يا اعلام عدم صلاحيّت هريك از اعضاي هيأت مؤسس، آموزشگاه تا پايان دوره و حدّاكثر تا يك‌سال با مسؤليت كامل مديرمسؤل به كار خود ادامه خواهد داد. تقاضاي ترميم هيأت مؤسس از سوي باقيمانده اعضاء بلامانع است.
تبصره: در صورتي كه عضو مؤسس يك نفر باشد، مجوّز با معرّفي كليه ورّاث وي، به نام يك‌نفر واجد شرايط در ماده 3 اين ضوابط صادر خواهد شد.
ماده 20 ـ براي ثبت‌نام هنرجويان كم‌تر از 18 سال در آموزشگاه‌هاي آزاد، موافقت كتبي ولي الزامي است.
ماده 21 ـ بايد كليّه كاركنان آموزشگاه‌هاي مخصوص بانوان به استثناي كادر نگهباني، زن و كليّه كاركنان آموزشگاه‌هاي مخصوص آقايان، مرد باشند.
ماده 22 ـ اوراق و آگهي‌هاي تبليغاتي بايد با رعايت دقيق متن مجوّز و منحصراً با قيد نام مؤسس مندرج در مجوّز تنظيم گردد و يا مورد تأييد مركز و يا اداره كل استان باشد.
ماده 23 ـ آموزشگاه‌ها موظفند دفتر آمار، ثبت‌نام و بازرسي خود را تهيه و توسط ادارات كل استان‌ها شماره‌گذري و پلمب كنند.
ماده 24 ـ با تصويب اين ضوابط، كليه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي قبلي مربوط به آموزشگاه‌هاي آزاد، لغو مي‌شود.
ماده 25 ـ پس از ابلاغ اين ضوابط از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كليه آموزشگاه‌هاي هنري موظفند حدّاكثر ظرف مدّت يك‌سال بر طبق ضوابط و مقرّرات آن اقدام به اخذ اجازه‌نامه تأسيس نمايند. در غير اين صورت امتياز آموزشگاه لغو خواهد شد.
سرمایه‌ های لازم
سرمایه‌ های مورد نیاز در یک آموزشگاه زبان با توجه به متراژ دفتر متغیر است، در کمینه متراژ آموزشگاهی ۵۰ متری با سه کلاس و یک سالن را اگر در نظر بگیرید نیاز به تعدادی تجهیزات اداری مانند میز و صندلی، تخته وایت‌ برد و مانیتور و دستگاه پخش‌کننده صدا و تصویر دارید. این ابزار ها با توجه به میزان گفته شده در کمترین حالت حدود ۲۰ میلیون تومان برایتان آب می‌ خورد اما اگر می‌ خواهید یک مؤسسه جذاب داشته باشید و در نگاه اول برای والدین اعتبار و ارزش مکان خود را نشان دهید بهتر است به کمتر از ۱۵۰ متر فکر هم نکنید، در این صورت حداقل به ۵۰ میلیون تومان سرمایه برای خرید تجهیزات نیاز دارید، البته توجه داشته باشید که بخش اصلی سرمایه مورد نیاز برای خرید یا اجاره مکان آموزشگاه صرف می‌ شود که این مبلغ با توجه به شهر و منطقه بسیار متغیر است.
کلاس‌ های خصوصی، نقطه سود آوری
بخش اصـــلی ســود آوری آموزشگا ه‌ها از برگزاری کلاس‌ های یک یا دو نفره خصوصی به دست می‌آید، در این حالت شما با برگزاری کلاس‌ های فشرده برای افراد، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه اخذ شده از شاگرد را برداشته و مابقی را به مدرس می‌دهید. پیشنهاد می‌شود کلاس‌ های زبان انگلیسی را به‌صورت گروهی و زبان‌ های تخصصی دیگر را به‌ صورت خصوصی برگزار کنید.
اما حتماً امکان آموزش برخی زبان‌ های رایج به‌ جز زبان انگلیسی را در آموزشگاه‌تان فراهم کنید، تعدد خدمات شما می‌تواند به‌نوعی ذهن مخاطب را به سمت اعتبار و توانمندی‌ ها معطوف کند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌ های این کسب‌ و کار این است که پیدا کردن مدرس خوب با حق‌ الزحمه کم مشکل نیست و بسیاری افراد که برای خود، کار ثابتی دارند حاضرند در آموزشگاه با دستمزد کم مشغول به تدریس شوند.
همچنین بحث تبلیغات محیطی خوب در این کسب‌ و کار بسیار تأثیرگذار است، شما باید با تبلیغ آموزشگاه خود در مدارس ابتدایی و راهنمایی اطراف، دست به ترغیب خانواده‌ ها برای ثبت‌ نام بزنید. فصل کار آموزشگاه‌ ها معمولاً تابستان است اما اگر بتوانید با کیفیت خوب و استراتژی مناسب در طول تابستان شاگرد را به آموزشگاه جذب کنید در طول سال هم در کلاس‌ ها شرکت خواهد کرد و دیگر فصل بیکاری و ضرر نخواهید داشت.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقــــدامــــات پس از ثبـــت شرکت

669887new

 

مــــراحـــل ثـــبــــت بـــــــرنـــــد

Yuio123new